+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Special Skills je projekt Erasmus +, KU1, ki spodbuja razvoj šolskega izobraževanja in ga pripravlja Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. Projekt bo trajal 24 mesecev in vključuje 22 udeležencev, od teh enega gluhega učitelja s tolmačem.

Projekt Special skills poudarja promocijo splošnega  izobraževanja gluhih in naglušnih, oseb z govorno-jezikovno motnjo in oseb z avtizmom. Povezave s sorodnimi ustanovami lahko najdemo le zunaj naših meja, saj sorodnih ustanov v Sloveniji nimamo.

V projektu imamo več ciljnih skupin udeležencev, prva ciljna skupina so strokovni delavci, ki bodo opazovali na delovnem mestu, druga ciljna skupina so učitelji, asistenti, pa se bodo preizkusili v novem izzivu – kako učiti podobne otroke na partnerski šoli, tretja skupina udeležencev pa bo odšla na strukturirane tečaje. Za vsako razvojno področje smo poiskali partnerja, s pomočjo katerega bomo naša prioritetna področja razvijali in pridobivali nova znanja. Naša področja so: nova znanja s področja dela asistenta za avtizem v osnovni šoli, nove metode in oblike dela z otroki z avtizmom, nova znanja s področja logopedije v osnovni šoli in vrtcu, znanja s področja šolskega tolmačenja ter nova znanja s področja domske pedagogike v osnovni šoli. V izjemni šoli z vrtcem v Veliki Britaniji bomo pridobivali izkušnje s področja avtizma, tako na njihovih kvalitetnih seminarjih kot pri sprejemanju učiteljev na opazovanja, dva učitelja pa bosta imela možnost tudi učiti. V šoli v Litvi se bomo osredotočili na logopedijo in domsko pedagogiko, v Turčiji pa na inovativne vidike učenja otrok z avtizmom. Seminar v Italiji bo namenjen šolskim tolmačem.

Načrtujemo natančno vodenje projekta v vseh njegovih fazah, s poudarkom na pripravi vseh udeležencev, z diseminacijo, ki se začenja s prvim dnem projekta in ohranja rezultate tudi po zaključku projekta. Seznanjanje s projektom začenjamo v lastni organizaciji, ga skozi čas projekta širimo v sorodnih slovenskih šolah in s pomočjo razvejane mreže tudi po drugih evropskih organizacijah, s katerimi izvajamo projekte KU1 in KU2. Širok krog zainteresirane javnosti bomo zajeli tako s klasičnimi poljudnimi in strokovnimi članki kot s sodelovanjem na nacionalnih in evropskih platformah: EACEA, School Education Gateway, ENEVA (za posebne potrebe),  ki jim pridružujemo spletno učilnico Moodle, blogom in spletno stran projekta. Vsi udeleženci bodo aktivni v eTwinningu, za kar jih bomo tudi izobrazili. Evalvirali bomo vse faze projekta, saj je naš cilj stalno izboljševanje našega dela v programu Erasmus +, vse naše aktivnosti ocenjujemo z elektronskimi evalvacijskimi obrazci.

Projekt, ki naslavlja cilje programa ter cilje Europa 2020 bo svojo trajnost zagotavljal tudi skozi nov seminar Prenos dobrih praks v programih Erasmus+ in številna gradiva, ki jih bomo shranili v spletni učilnici Moodle in bodo javno dostopna.

Projekt je za Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana zelo dragocen, saj omogoča našim učiteljem strokovno povezovanje, s pomočjo povezovanja s partnerji pa omogoča izboljšave na področju posebnih potreb v Evropi.

Special Skills is a project of Erasmus +, KA1, which encourages the development of school education and is prepared by Ljubljana School for the Deaf. The project will last 24 months and includes 22 participants, of which one teacher is Deaf with interpreter.

Project Special skills emphasizes the promotion of general education of the deaf and hard of hearing, children with speech and language difficulties and children with autism. Similar schools can only be found beyond our borders, because there is a lack of such schools in Slovenia.

In this project, we have three different groups of participants, firstparticipants will observe at workplace – job shadowing, other target group consists of  teachers, assistants, and they will try a new challenge – how to teach autistic kids at a partner school, a third group of participants will attend seminars. For each area of development, we found a partner with which we will develop  our priority fields. Our areas are: new knowledge in the field of assistants for autism in elementary school, new methods and forms of work with children with autism, new knowledge in the field of speech methods in primary school and kindergarten, knowledge of the school sign language interpreters and new knowledge in the field of residential units for primary school children.  In exceptional school with a kindergarten in the UK we will gain experience in the field of autism, both in their quality seminars, on job shadowing and two teacherswill also have the opportunity to teach autistic children. By visiting the school in Lithuania we will focus on speech therapy and pedagogy and in Turkey we will focus on the innovative aspects of teaching children with autism. Seminar in Italy will be devoted to school interpreters.

We plan to carefully manage the project in all its phases, with an emphasis on the preparation of all participants, the dissemination which starst on the first day of the project and lasts after the end of our project. Dissemination starts in our own organization, and will be expanded through time in the Slovenian schools, and with a help of a broad network even to other European organizations, especially to our partners organizations in other KA1 and KA2 projects.  A wide range of interested stakeholders will be reached with our articles, and the results will be published at the national and European platforms: EACEA, School Education Gateway, Geneva (Special Needs),  Moodle, blog and website of Special Skills project. All participants will be active in eTwinning, for which we will also educate them within this project. We  are going to evaluate all phases of the project, because our goal is the continuous improvement of our work in Erasmus +, all our activities will be monitored with a help of  the electronic evaluation forms.

The project, which addresses the objectives of the program and objectives of the Europa 2020 will also maintain its sustainability through a new seminar A transfer of good practice in Erasmus+ programme organized by Ljubljana School for the Deaf and a range of materials that will also be publicly accessible on Moodle.

The project Special Skills is extremely valuable for Ljubljana School for the Deaf  because it allows our teachers professional networking in Europe and with constant work in Erasmus+ also contributes to development of special field pedagogy in Europe.

Dostopnost