+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Special VET je projekt Erasmus +, KU1, ki spodbuja razvoj poklicnega izobraževanja in ga pripravlja Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. Projekt bo trajal 24 mesecev in vključuje 32 udeležencev, od teh je 18 dijakov, vsi s posebnimi potrebami. Dijaki bodo opravljali štirinajstdnevno praktično usposabljanje na sorodnih šolah v Litvi, Turčiji in Makedoniji. V Litvi se bodo praktično izobraževali mizarji, v Turčiji dijaki programa medijski tehnik in v Makedoniji dijaki programov kovinar in tekstilec. Priznavanje učnih izidov bo potrjeno z ECVET sistemom ter Europassi, gluhe dijake pa bodo na praktičnem usposabljanju podprli tolmači za slovenski znakovni jezik.  Po dva spremljevalca na mobilnost  bosta poskrbela za integracijo dijakov z avtizmom in govorno-jezikovno motnjo v novo učno okolje. Učitelji naše poklicne srednje šole, ki je edina v Slovenji, v kateri se izobražujejo dijaki z omenjenimi primanjkljaji, lahko delijo svoje izkušnje in pridobivajo nova znanja le s kolegi s sorodnih šol v Evropi. Zato zanje pripravljamo mobilnost v dve sorodni šoli, na Portugalsko in v Veliko Britanijo. V skladu z evropskim razvojnim načrtom bodo na petdnevnih opazovanjih na delovnem mestu pridobivali naslednja znanja: poznavanje programov, ki jih letos uvajamo na novo: pomočnik v biotehniki in oskrbi,  Slaščičar, Gastronomske in hotelske storitve in Vrtnar ter prinašali primere dobrih praks v slovensko okolje. Hkrati bodo spoznavali prilagoditve, ki jih v teh programih pripravljajo za dijake s posebnimi potrebami ter načine, kako v partnerskih organizacijah razvijajo alternativne oblike učenja: delo v šolski restavraciji in pekarni. Dva učitelja bosta štirinajst dni učila na sorodni poklicni šoli v Turčiji, in sicer v programu medijski tehnik. Načrtujemo natančno vodenje projekta v vseh njegovih fazah, s poudarkom na pripravi vseh udeležencev, z diseminacijo, ki se začenja s prvim dnem projekta in ohranja rezultate tudi po zaključku projekta. Seznanjanje s projektom začenjamo v lastni organizaciji, ga skozi čas projekta širimo v sorodnih slovenskih šolah in s pomočjo razvejane mreže tudi po drugih evropskih organizacijah, s katerimi izvajamo projekte KU1 in KU2. Širok krog zainteresirane javnosti bomo zajeli tako s klasičnimi poljudnimi in strokovnimi članki kot s sodelovanjem na nacionalnih in evropskih platformah: EACEA, School Education Gateway, ENEVA (za posebne potrebe), Methods (danska stran za poklicne projekte), E-Twinninga, ki jim pridružujemo spletno učilnico Moodle, blogom in spletno stran projekta. Evalvirali bomo vse faze projekta, saj je naš cilj stalno izboljševanje našega dela v programu Erasmus +, vse naše aktivnosti ocenjujemo z elektronskimi evalvacijskimi obrazci.

Projekt, ki naslavlja cilje programa ter cilje Europa 2020 bo svojo trajnost zagotavljal tudi skozi nov seminar Prenos dobrih praks v programih Erasmus+  in številna gradiva, ki jih bomo shranili v spletni učilnici Moodle in bodo javno dostopna.

Projekt je za Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana zelo dragocen, saj omogoča našim dijakom kvalitetno praktično usposabljanje s tolmačem, učiteljem pa strokovno povezovanje – za obe skupini je iskanje novih izkušenj v Evropi edina možnost, zato se že vrsto let trudimo za odličnost pri izvajanju evropskih projektov, še posebej v programu Erasmus+.

Special VET is the project Erasmus +, KA1, which promotes the development of vocational education. It is prepared by the Ljubljana School for the Deaf.  The project will last 24 months and involves 32 participants of which 18 students, all with special needs. Students will be on practical trainings in similar schools in Lithuania, Turkey and Macedonia for 14 days. In Lithuania there will be carpenters in Turkey, students of the program media technicans and in Macedonia students from metalworker and textile. Learning outcomes will be confirmed by the ECVET system and the Europass. Deaf students will be supported by interpreters for the Slovenian Sign Language. Students with autism and speech-languageproblems will be integrated in a new learning environment with a help of 2 accompanied teachers. Teachers of our vocational secondary school, the only one  of this kind in Slovenia, can share their experiences and gain new knowledge only with colleagues from similar schools accros the Europe. We are therefore prepared mobilities in two related schools, in Portugal and the UK. In line with the development plan there will be the five-day job shadowing activities in order to acquire the following knowledge: knowledge of new programs:  Assistant in biotechnology and supply, confectioner, gastronomy and hotel services and gardener. They are going to bring the examples of good practice in the Slovenian environment. They will also learn about the adjustments that these programs are preparing for students with special needs and find out different ways how partners develop alternative forms of learning: working in the school restaurant and bakery. Two teachers will be teaching in a  vocational school in Turkey, in the program media technicians.

We plan to carefully manage the project in all its phases, with an emphasis on the preparation of all participants, the dissemination  which begins on the first day of the project and during the whole project and also after its end. Dissemination starts in our own organization, during the life of a project it will be expanded to other Slovenian schools, andwith our broad network even to other European partners of our KA1 and KA2 projects.

A wide range of interested stakeholders, we will reach by newspaper  articles and also by publishing  at the national and European platforms: EACEA, School Education Gateway, Geneva (Special Needs), Methods (Danish side for professional projects), E-Twinning,. Also we will publish on Moodle, blog and website of our Special VET project. We are going to evaluate all phases of the project, because our goal is the continuous improvement of our work in Erasmus +, all our activities will be monitored by electronic forms.

The project Special VET addresses the objectives of the program Erasmus+ and also objectives of the Europa 2020 will maintain its sustainability through a new seminar and a range of materials that will be shared openly in an online classroom Moodle.

The project managed by Ljubljana School for the Deaf is extremely valuable because it allows our students a quality practical placements supported by sign language interpreters.  Also for teachers it means professional networking –  the search for new experiences in Europe is our only option, so for many years  we are  working for excellence in the field European projects, especially in Erasmus+.

Dostopnost