+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

From Zero We Start / Začnimo z rojstvom! je šolsko strateško partnerstvo v programu Erasmus+, ključna aktivnost 2. Vključuje tri organzacije s področja šolstva: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana kot koordinatorja projekta in Vrtec Ledina iz Slovenije ter Paddock School iz Velike Britanije. Vsi partnerji imajo v okviru svojih organizacij tudi vrtce, dve organizaciji pa izobražujeta otroke s posebnimi potrebami. Projekt je v skladu s priorotetami programa Erasmus+ usmerjen v izboljšanje predšolske vzgoje in se osredotoča na zgodnji razvoj jezika pri najmlajših. To je področje, ki je v Evropi kot tudi v svetu slabo raziskano, partnerstvo tega projekta se sistematično loteva raziskovanja in izboljševanja področja, pri tem pa bodo nastali številni manjši rezultati ter sedem večjih, intelektualnih rezultatov: smernice za starše, strokovne delavce vrtcev ter stroko, ki se ukvarja s posebnimi potrebami, spletna učilnica Moodle, ki omogoča prost dostop do vseh rezultatov projekta, vprašalnik s področja razvoja jezika ter aplikacija za njegovo uporabo. Z zadnjim rezultatom želimo vplivati na politike ter izboljšanje področja razvoja jezika v predšolski vzgoji. Diseminacija projekta bo sistematično potekala ves čas projekta, prav tako evalvacija, s pomočjo katere bomo tudi sprotno izboljševali svoje delo. Glavni diseminacijski dogodek pa bo zaključna konferenca, na katero bomo povabili 100 domačih in 15 tujih gostov ter številne predstavnike organzacij, ki sodelujejo v projektu. Vodenje projekta predvideva vse aktivnosti v življenju projekta, pripravo in izvedbo sedmih projektnih sestankov, dve videokonferenci ter mesečno obveščanje partnerjev o nalogah in poteku projekta. Predvidevamo tudi dve aktivnosti učenja in poučevanja, ena bo potekala v Veliki Britaniji, druga v Sloveniji. Delo v projektu je skrbno načrtovano in cilji so merljivi, številni dokumenti pa že pripravljeni za vodenje projekta, saj projekt koordinira izkušena organizacija. Naloge so enakomerno porazdeljene med partnerji. Večino dela opravijo učitelji kot raziskovalci, manjši delež nalog prepuščamo zunanjim izvajalcem.

Tako Lizbonska strategija kot strategija Evropa 2020 poudarjata tudi pomen socialne vključenosti ranljivih skupin, v naš projekt bodo vključene naslednje ranljive skupine: gluhi in naglušni otroci, otroci s polževim vsadkom (otroci, ki so gluhi in so operirani kmalu po prvem letu starosti, nato pa sledi zahtevna rehabilitacija), otroci s težavami na področju jezika in govora ter otroci z avtizmom.

From Zero We Start / Začnimo z rojstvom! is school strategic partnership in Erasmus+, KA2. There are three schools included. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana as coordinator and Vrtec Ledina from Slovenia and Paddock school from United Kingdom. All partners have also kindergartens within their organizations, two are them are centres for educationg special needs children. Accrding to priorities from Erasmus+ programme our project is oriented in improving education in kindergartens focusing in researching early language developement. The research field is one which should be researched more, in Europe and also around the world. Our partnership sistematically plans researching and developing small as well as intelectual results, such as: guidelines for parents, experts in kindergartens, and special needs adaptation of materials. We are also going to create Moodle, a free e-learning platform which will enable open acess to all our results. We are also planning to do a questionarre and test it in kindergarten population. Also nwe software for its use will be developed. Our last result will be a document for policy makers. Project dissemination will start at the beginning of a project and main event will be final conference at the end of a project. 100 guests from Slovenia and 15 from abroad will attent our final conference in May 2017. We are also planning two learning activities, one in Slovenia and one in United Kingdom. Our work has been carefully planned and management of the project forseen all activities, from preparation to leading seven project meetings, monthly newsletters and other dissemination results. A project is coordinated by experienced partner and tasks have been shared between three partners. Research work will be mainly done by teachers and smaller part is subcontracted.

Lizbon strategy and strategy Europe 2020 stresses social inclusion of special needs children, in our project we are including: deaf and hard of hearing children, autistic children, children with cohlear implants and children with speech and language delays.

Dostopnost