+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

MEDNARODNI PROJEKTI/INTERNATIONAL PROJECTS

Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom – šola za starše

28. 3. 2023 in 29. 3. 2023 smo organizirali dvodnevni Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom – Šolo za starše. Dogodek se je odvijal v prostorih ZGN Ljubljana.

Strokovnjaki iz različnih področij, ki so zaposleni na Zavodu in izven, so predstavili teme, ki so pomembne za starše otrok z izgubami sluha. V obliki seminarja smo ponudili teme in informacije, ki se tičejo psiholoških in razvojnih vidikov izgube sluha, pomembnosti komunikacije z otrokom ter čim bolj učinkovitega poslušanja. Čas smo namenili tudi podelitvi zgodbe, osebnim spoznavanjem ter vtisom o seminarju.

Že od leta 2005 na področju programov za starše na ZGN Ljubljana uspešno sodelujemo z Mestno občino Ljubljana in tako je tudi letos. Izvedeni program sofinancira Mestna občina Ljubljana.

TRAP UP projekt

Poročilo o aktivnostih Slovenije, partnerice v projektu, od jeseni 2021 do jeseni 2022

V preteklem letu se je delovna skupina projekta TRAP UP v ZGNL ukvarjala predvsem z dokumenti, delovnimi gradivi drugih držav partneric v projektu:

za Dansko smo prevajali tekste, ki so objavljeni na spletni strani projekta. Prevajali smo podnapise za filmčke, ki so jih pripravili,

za Nemčijo smo prevajali tekste, ki so objavljeni na spletni strani projekta,

za Finsko smo prevajali tekste, ki so jih pripravili in podnapise za njihove filmčke. To delo še nismo dokončali in ga bomo v kratkem,

tudi za slovenska gradiva, ki so objavljena na spletni strani projekta, smo pripravljali navodila za uporabo. Vse smo prevedli v angleščino, da so druge države partnerice, lahko prevajale v svoje jezike.

Izkazalo se je, da imamo pri tem vse države partnerice kar nekaj težav. Prevajanja iz materinih jezikov v angleščino in potem iz angleščine naprej v materine jezike držav partneric, povzroči kar nekaj šumov v komunikaciji in kar kaj se s prevodom tudi izgubi.

Pomladi 2022 smo obiskali Dansko. Na Centru za sluh in komunikacijo v Fredericiji smo imeli delovno srečanje vseh držav partneric v projektu. Z ZGNL smo se srečanja udeležile štiri kolegice. Srečanje je bilo predvideno na Finskem, vendar smo lokacijo spremenili, zaradi vojne v Ukrajini. Z veseljem smo ugotovili, da nam kar dobro gre, da vse države partnerice lepo sledimo akcijskemu načrtu. Naredili smo tudi načrt aktivnosti za naprej.

Ta čas v Sloveniji potrebujemo še en teden, da bodo vsi dokumenti ustrezno prevedeni in nameščeni na spletno stran projekta. Potem pa začnemo s testiranjem gradiv na šolah. Nekaj gradiv bo testiranih na rednih šolah in na šolah za učence s posebnimi potrebami in nekaj gradiv bo testiranih samo na šolah za otroke s posebnimi potrebami.

Vzporedno s tem pa v Sloveniji, na ZGNL, izvajamo še aktivnosti na področju metode: »Učenje jezika z gledališkimi pristopi«. Avtorica metode, kolegica Meta Štampek, je gradivo že pripravila. Kolega Bojan Mord je situacije uporabe metode v razredu že posnel. Zdaj poteka obdelava in montaža. Potreben bo še prevod v angleščino. Pričakujemo, da bo metoda pripravljena za predstavitev državam partnericam na delovnem srečanju v Sloveniji, aprila 2023.  Tudi to gradivo bo vključeno v razdelek »Slovenski materiali« na spletni strani projekta TRAP UP-

 

Besedilo zapisala: mag. Valerija Janhar Černivec, vodja delovne skupine za projekt TRAP UP na ZGNL

Special VET 2020

TRAJANJE PROJEKTA

15. 12. 2020 – 14. 12. 2022

Projekt Special VET 2020 je četrti poklicni projekt Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, ki ga prijavljamo po prejemu Listine kakovosti. Sledimo ciljem in evropskemu razvojnemu načrtu, zapisanim v Listini ter povečujemo število mobilnosti.
V projektu bomo izvedli kratkoročne mobilnosti v poklicnem izobraževanju za gluhe in naglušne dijake, dijake z govorno-jezikovno motnjo in avtizmom. V vse štirinajstdnevne mobilnosti dijakov se vključujejo tudi tolmači za slovenski znakovni jezik, razen pri mobilnosti na Finskem, Poljskem in Slovaškem. Prakso za vse usmeritve naše poklicne šole bomo izvedli na Slovaškem, v Litvi, dvakrat v Srbiji, na Poljskem, v Makedoniji, v Italiji in na Finskem. Trajanje vseh mobilnosti bo 14 dni. Vključili bomo 44 dijakov ter 26 spremljevalnih oseb, saj so vsi dijaki osebe s posebnimi potrebami, in sicer: gluhi in naglušni, dijaki z govorno-jezikovno motnjo in dijaki z avtizmom. Usposabljanje osebja v tujini bo potekalo v 13 partnerskih organizacijah iz Italije, Nemčije, Poljske, Slovaške, Litve, Srbije, Finske, Norveške, Grčije in Francije.

Teme obiskov so povezane s poklicnim izobraževanjem dijakov s posebnimi potrebami, specialnimi metodami zanje, spoznavanjem primerov dobre prakse s poudarkom na poklicnem usmerjanju dijakov s posebnimi potrebami in zaposlovanjem teh oseb po zaključenem izobraževanju. Predvidevamo tudi mobilnosti za 4 odrasle gluhe udeležence s tolmačem na Poljsko. Vseh udeležencev teh aktivnosti je 45, med njimi tudi 1 tolmač za znakovni jezik.

Projekt ALTERNATIVNO TERAPEVTSKO ZDRAVLJENJE S POMOČJO JAHANJA

V projektu bo nosilec ZGN Ljubljana v sodelovanju s projektnimi partnerji poskusno izvedel aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, s ciljem diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, kar bo lahko prispevalo k ustvarjanju novih prihodkov za kmetije. V okviru projektnih aktivnosti bomo udeležence izobraževali in ozaveščali o pozitivnih vplivih oskrbe živali in ježe konj na njihovo psihofizično zdravje in dobro počutje. Posebna skrb bo namenjena ranljivim družbenim skupinam (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) ter izmenjavi znanj in izkušenj med različnimi starostnimi skupinami (medgeneracijsko sodelovanje). S projektom želimo povečati tudi usposobljenost kmetij ter spodbuditi njihov razvoj in medsebojno sodelovanje.

Glavni cilj projekta je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednje dopolnilne dejavnosti:

 • terapevtska ježa in skrb za živali ter njuni pozitivni učinki na zdravje in počutje posameznika (SKD 93.190 Ježa živali).

Dodatni cilji projekta:

 • oblikovanje osnutka programa za izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah (osnovni pogoji, morebitni pogoji glede zdravstvenega stanja udeležencev za sodelovanje v aktivnostih, načini oz. metode izvajanja aktivnosti idr.), s posebnim poudarkom na določenih ranljivih družbenih skupinah (otroci s posebnimi potrebami, starejši nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) in medgeneracijskem sodelovanju (aktivnosti namenjene osebam v starosti 15 do 65 let in starejšim od 65 let).

Pričakovani rezultati:

 • Izvedena izobraževanja oz. delavnice (vključene različne ciljne skupine)
 • Večja usposobljenost članov kmetije
 • Pridobljeno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
 • Ustvarjen prihodek iz naslova dopolnilne dejavnosti
 • Pripravljen osnutek programa za izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah
 • Razširjeni rezultati projekta
 • Izvedena evalvacija projekta

Trajanje projekta: 20.4.2022 – 20.4.2024.

Vrednost projekta: 75.000,00 EUR

Projekt koordinira Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, v sodelovanju s projektnimi partnerji: podjetjem 2DOM d.o.o., so.p. ter nosilci kmetijske dejavnosti Gregor Šteblaj, Lojze Kerin, Marjan Trček in Janez Pivk.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in EU iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 3. javnega razpisa za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja

Doseženi rezultati:

 • Izvedene štiri delavnice – izobraževanja (ena v letu 2022 in tri v letu 2023): na Kmetiji Šteblaj na Vrhniki smo spoznavali pozitivne učinke skrbi za živali in ježe konj na zdravje in počutje posameznika, še posebej na ranljive družbene skupine. Medgeneracijsko sodelovanje pa je doprineslo k izmenjavi znanj in izkušenj med predstavniki mlajše in starejše generacije, pozitivnim odnosom, občutku sprejetosti in vključenosti v socialno okolje.
  Sodobni človek vse preveč časa preživi pred ekrani, kar je še posebej problematično pri otrocih in mladostnikih (»zasedenost«, razvoj zasvojenosti, primanjkljaj na področju komunikacije in socializacije in druge težave). S pomočjo oskrbe živali in (terapevtskega) jahanja krepijo občutek koristnosti, sposobnosti, učijo se timskega dela, vključevanja v družbo in povezovanja (posebej pomembno za otroke s posebnimi potrebami in starejše generacije), več se gibljejo in posledično lahko odpravljajo določene psihične težave.
  Na delavnicah v čudoviti naravi so se sodelujoči spoznali z oskrbo konj in drugih domačih živali, s pripravo konj na ježo, pravilnim rokovanjem s konji, najbolj pogumni so tudi jahali. Mnogi so pri tem premagali strah do velikih živali in ugotovili, kako pomirjujoče konji delujejo s svojo prisotnostjo, če se pri tem umirimo tudi sami.
 • Z izvedbo teh delavnic – izobraževanj smo preverjali možnosti razvoja in izvajanja teh aktivnosti na kmetiji, kar je bila podlaga za pripravo osnutka programa za izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah tudi po zaključku projekta.
  Pri tem je prostovoljno sodelovalo tudi Društvo Ljubljanica, reka sedmerih imen, ki deluje v 1890 km2 velikem porečju in ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva in razvoja podeželja.
 • Prenos pridobljenih znanj in informacij o projektu na druge kmetije v izvedbi KG Šteblaj pa bo slednje morda vzpodbudil, da razmislijo o diverzifikaciji svojih dejavnosti.
  Ježa konj in še posebej terapevtski učinki pri delu z domačimi živalmi v obliki aktivnosti, prilagojenih različnim (ranljivim) družbenim in starostnim skupinam, lahko predstavljajo pomemben vir prihodka na slovenskih kmetijah. S tem spodbujamo ohranjanje delovnih mest na podeželju in urejenost kulturne krajine.
 • Član kmetije Šteblaj je opravil usposabljanje s področja celostnega pristopa alternativnega zdravljenja in terapij s pomočjo živali ter oskrbe in priprave konj za terapevtsko jahanje ter pridobil dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti (organiziranje delavnic ali tečajev), kar mu že omogoča izvajanje novih dejavnosti in s tem prve prihodke.
 • Dodatno vrednost projekta je ZGNL dosegel z novo zaposlitvijo, član kmetije Kerin pa se je vključil v zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.
 • Izvedena je bila evalvacija projekta (preverba doseganja ciljev projekta, ocena primernosti, uspešnosti, učinkovitosti in trajnosti projekta ter predlog prenosa elevacijskih ugotovitev v zakonodajo) in razširjanje rezultatov z uporabo različnih komunikacijskih sredstev.

Partnerji, člani kmetij, so v okviru projekta pridobivali nova znanja in izkušnje, kako razvijati in izvajati nove, nekmetijske dejavnosti, se povezovali in širili informacije o projektu, hkrati pa prispevali svoje znanje in izkušnje za izvedbo aktivnosti. Skupaj smo prispevali k večji ozaveščenosti o pomenu skrbi za lastno zdravje in dobro počutje, k bolj inkluzivni in strpni družbi. K razvoju podeželja pa lahko v prihodnje v še večji meri prispevamo z vključenostjo v inovativne projekte, ki v lokalnem okolju stremijo k povezovanju kmetijstva, turizma in drugih dejavnosti ter tako povezujejo podeželska in urbana okolja in tudi ustvarjajo nova delovna mesta.

Mednarodni projekt TRAP UP

Predstavitev mednarodnega projekta TRAP UP                              

V mednarodnem projektu TRAP UP (Transnational Professional Upgrading Project) sodelujemo strokovnjaki s področja izobraževanja gluhih in naglušnih učencev iz držav: Danska (Center for Communication and Welfare Technology), Nemčija (State Development Center, Hearing and Communication Schleswig), Finska (Valteri-koulu Onerva) in Slovenija Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana).

Projekt traja tri leta in se je začel leta 2020.

Končni cilj projekta je: ustvariti spletno platformo, v kateri bodo zbrani materiali, koncepti, metodični in didaktični pristopi, primeri dobre prakse in še kaj, kar je potrebno, da ustvarimo najboljše možno učno okolje za gluhega oziroma naglušnega učenca v redni ali pa v segregirani šoli.

V fazi priprave vsebine projekta, smo države partnerice povedale, v čem, se nam zdi, da smo res dobre, in kaj je tisto, kar lahko prispevamo v spletni oblak.

Danska je mnenja, da izvaja visoko kvalitetna strokovna izobraževanja za učitelje in druge strokovne delavce, ki poučujejo gluhe in naglušne učence oziroma z njimi strokovno delajo.

Finska ima desetletno tradicijo izobraževanja gluhih in naglušnih učencev na daljavo. Pri tem so zelo uspešni. Uporabljajo različno računalniško in drugo elektronsko opremo. Imajo izkušnje s pripravo in organizacijo dela v razredu, od koder gre pouk do učencev v oddaljenih krajih Finske, kar je v tem trenutku še kako zanimivo za vse države partnerice v projektu.

Nemčija je mnenja, da ima znanje za pripravo učnega okolja v rednem razredu za gluhega oziroma naglušnega učenca: zvok, svetloba, ergonomska oprema razreda,  socialna klima.

Slovenija je mnenja, da v ustanovi strokovnjaki razvijajo nove in inovacijske pristope k učenju in poučevanju. Nastajajo strokovna gradiva za učenje maternega jezika, ki so opremljena s prevodom v znakovni jezik in podprta z video posnetki primerov podajanja snovi. V spletni oblak bomo prispevali prevod učbenika in delovnega zvezka Me razumeš 1, 2 in 3 (avtorice: Katja Krajnc, Meta Štampek in Simona Zupan Šmigič) in prevod didaktično-metodičnega pristopa »Učenje jezika z gledališkimi pristopi« (avtorici: Meta Štampek in Tina Grošelj.

Za nami je približno polovica časa, namenjenega realizaciji projekta. Malce smo se lovili zaradi Corone in malce zaradi šumov v komunikaciji, kar pripisujemo dejstvu, da nobeni državi partnerici ni angleški jezik, ki je naš sporazumevalni jezik, ni materni jezik. V tujini je bilo tudi kar nekaj fluktuacije. V novembru 2021 smo se države partnerice srečale v živo v Nemčiji in postavile stvari na prava mesta. Od takrat teče delo precej bolje, tudi rezultati so že vidni.

Ob koncu projekta v letu 2023 bomo Na Evropski Komisiji v Bruslju predstavili spletni oblak z vsemi vključenimi vsebinami. Temu bo sledila predstavitev še na nacionalnih ravneh. Vsebine v oblaku bodo namenjene laični in zainteresirani javnosti, vsakemu posamezniku, ki se ukvarja z izobraževanjem gluhega oziroma naglušnega posameznika.

mag. Valerija Janhar Černivec, vodja projektne skupine TRAP UP v Sloveniji

 

SPECIAL SKILLS 2019

PROJECT DURATION

1. 6. 2019 – 31. 5. 2021

Ljubljana School fort he Deaf includes one teaching activity at a partner school and 16 educational
visits at the workplace in our Erasmus plus KA1 project. . The project includes three deaf participants
with an interpreter. We are planning visits in the following countries: Finland, Latvia, Great Britain,
France, Poland, Czech Republic, Slovakia, Romania. Teaching of the deaf participant will take place
in Croatia. Ljubljana School fort he Deaf identifies in the European Development Plan a new need of
professional workers, ie education in the field of deaf children in kindergarten and elementary school,
because it is a highly deprived group of children. Due to the successful integration of the deaf, ZGNL
only includes children from the socialally deprived families, deaf families with no support and children
from the Roma community. The key objective of the project is thus related to new methods for deaf
children and examples of good practices in 9 European countries. We have selected reliable partner
organizations with a lot of experience in this field, with 6 we have already participated, with 3 we are
cooperating for the first time. In ZGNL, we have already formed a team of experts who will explore
the mentioned problems of depriviliged deaf in the following years. We are preparing 9 mobility flows
for 17 participants, each with two people, one experienced and the other one who is a teacher –
beginner. Mobilities with deaf participants also has an interpreter who interprets the Slovene sign
language. European Officewill coordinate a project and support participants in collecting innovative
methods and examples of good practices.. The team will meet on a monthly basis, after the
completed mobility, they will exchange materials, opinions and disseminate project results in the
organization, the local community, Slovenia and Europe.
The European office will take care of carrying out activities, preparing participants, evaluating
objectives and dissemination, supporting the participants in the implementation of their activities, and
upgrading the project and ensuring sustainability. The project will also be linked to other projects
which are carried our by Ljubljana School fort he Deaf. The project duration is 2 years.

PARTNERS:

 • Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4
 • Spojen a skola internatna
 • SS, ZS a MS pro sluchove postizene, Praha
 • Turun kristillisen opiston säätiö
 • Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz Cluj-Napoca
 • Oak Lodge School
 • Rigas 252. pirmsskolas izglitibas iestade
 • Institut Public la Persagotiere
 • Centar za odgoj i obrazovanje Slava RaŠkaj Zagreb

 

SPECIAL VET 2019

PROJECT DURATION

1. 6. 2019 – 31. 5. 2021

The Special VET 2019 project is the third VET project of Ljubljana School for the Deaf, which we
apply after receiving the Quality Charter. We follow the objectives and the European Development
Plan as outlined in the Charter and increase the number of mobilities.
In the project we will implement short-term mobility in vocational education for deaf and hard-ofhearing
students, students with speech-language difficulties and autism. The interpreters for the
Slovenian sign language are also involved in all fourteen-day student mobilities, except Finland. We
will carry out mobilities for students in following countries: Germany, Slovakia, Lithuania, Czech
Republic and Finland. The duration of all mobilities will be 14 days. We will include 49 students and
20 accompanying persons.At each mobility there will be one interpreter, since all pupils are persons
with special needs. The exception is the mobility in Finland, where we will send only students with
speech and language difficulties or autism.
Training of staff abroad will take place in 15 partner organizations: Denmark, Malta, Italy, Great
Britain, France, Germany, Poland, Spain, Cyprus and Austria. The topics of the visits are related to
vocational education of students with special needs, special methods for them, learning about
examples of good practice with an emphasis on vocational guidance of students with special needs
and employment of these persons after the completion of education. We also plan mobilities for 4
adult deaf participants with interpreters in the following countries: Italy and France. There are 68
participants in these activities, including 2 sign language interpreters.
The project duration is 24 months. We will also use the Impact Plus tool and will have a wide
dissemination.

PARTNERS:

 • ASSOCIATION DE PATRONAGE DE L’INSTITUT REGIONAL DES JEUNESSOURDS ET DES JEUNES AVEUGLES DE
  MARSEILLE
 • Psichosocialines ir darbo integracijos centras
 • VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH
 • Stredna odborna skola pre ziakov so sluchovym postihnutim
 • Psichosocialines ir darbo integracijos centras
 • SS, ZS a MS pro sluchove postizene, Praha
 • AMMATTIOPISTO SPESIA OY
 • STYRELSEN FOR UNDERVISNING OG KVALITET
 • IZI Ltd
 • Accademia Psicologia Applicata
 • Paddock School
 • EQUALIZENT SCHULUNGS UND BERATUNGS GMBH
 • Keramik- Atelier Heide Nonnnemacher
 • LA MERIDIANA
 • Institut Public la Persagotiere
 • Mutualité Française Anjou-Mayenne
 • Specjalny Osrodek Szkolono-Wychowawczy dla Nieslyszacych
 • Education establishment: Sensory Support Service, GRIFFINS
 • Instituto Educación Secundaria La Rosaleda
 • EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS SL
 • SHIPCON LIMASSOL LIMITED

SPECIAL VET 2018

PROJECT DURATION

1. 6. 2019 – 31. 05. 2020

Special VET 2018, the second VET project for Ljubljana School for the Deaf after receiving the Quality Charter. We are following the objectives and European development plan, described in the Charter. This year we increased the number of mobilities for students and teachers. In our project, we are planning a short-term mobilities of VET learners for 26 students with special needs, deaf and hard of hearing, students with speech and language difficulties and autism. All mobilities for students are 14 days long and include 14 accompanied people, in that number also interpreters are included. We are planning mobilities for VET learners of all vocations of our school: twice to Lithuania, and once in the United Kingdom, Slovakia and Poland. For teaching activities, we plan 4 teachers, one of them is deaf and will teach in international sign language.

For activities of our staff, we plan observations at 11 partner organizations from Portugal, Lithuania, Finland, Norway, France, Romania, Poland, Czech Republic and in two organizations in the United Kingdom. Topics of our visits are connected with the vocational education of students with special needs, special methods for those students, a transfer of good practices with the emphasis of employment possibilities and strategies for our students with special needs. We planned to send 37 participants, one of them deaf with an interpreter.

The project duration of Special VET 2018 is two years, we are planning to use an Impact plus tools and disseminate project at local, national and international level.

PARTNERS:

 • Stredna odborna skola pre ziakov so sluchovym postihnutim
 • Paddock School
 • Psichosocialines ir darbo integracijos centras
 • Specjalny Osrodek Szkolono-Wychowawczy dla Nieslyszacych
 • Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz Cluj-Napoca
 • SS, ZS a MS pro sluchove postizene, Praha 5, Vymolova 169
 • APLICAPROPOSTA LDA
 • Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4
 • Institut Public la Persagotiere
 • Turun kristillisen opiston säätiö
 • Oslo VO Skullerud
 • Treetops School

Erasmus+ KA229 projekt “Methods used in education of children with multiple disabilities” (Metódy využívané pri edukácii viacnásobne postihnutých detí)

Methods used in education of children with multiple disabilities manual ANJ

 

Z veseljem predstavljamo končni produkt Erasmus+ projekta KA229 – Partnerstva za izmenjavo med samo šolami, z naslovom “Methods used in education of children with multiple disabilities”, v katerem je ZGNL sodeloval s partnerskimi šolami iz Kremnice, Plzna in Krakowa. Na zgornji povezavi je priročnik z metodami in dobrimi praksami, ki so jih sodelujoči v projektu spoznavali pri drugih partnerskih organizacijah. Namenjen je vsem učiteljem in ostalim strokovnim delavcem, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, ter želijo spoznati nova metode poučevanja.

Projekt je sledil dolgoročnemu načrtu razvoja in izobraževanja pedagoškega osebja. Glavni cilj projekta je bil izboljšati obstoječe znanje, pridobiti novo znanje in podpreti motivacijo učiteljev pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami. Projekt je trajal 4 leta. Načrtovane so bile 4 mobilnosti na štirih različnih destinacijah (Slovaška, Češka Republika, Poljska, Slovenija), vendar smo bili primorani zadnjo mobilnost, zaradi višje sile, izvesti v virtualnem okolju. Partnerje za projekt smo pridobili na podlagi sodelovanja v organizaciji HIPEN, katere član smo. Šola je izbrala učitelje, ki so ključni za izpolnjevanje načrtovanih ciljev projekta.

 

We are pleased to present the final product of the Erasmus + project KA229 – Partnerships for exchange between schools only, entitled “Methods used in education of children with multiple disabilities”, in which ZGNL cooperated with partner schools from Kremnica, Plzen and Krakow. The link above provides a brochure with methods and good practices that project participants learned about from other partner organizations. It is intended for all teachers and other professionals who work with children with special needs and want to learn about new teaching methods.

The project Methods used in education of children with multiple disabilities followed the long-term plan of development and furthereducation of pedagogical staff. The main impetus for the schools involvement in the project was the requirement to acquire new knowledge in the field of special education. The main goal was to improve existing knowledge, acquire new ones and support the motivation of teachers in teaching children with multiple disabilities. The project was prepared as a two-year mobility period. 4 mobilities were planned in four different destinations (Slovakia, Czech Republic, Poland, Slovenia). We obtained partners for the project based on the contact of the HIPEN organization, of which we are a member. The school has selected teachers who are key to meeting the projects planned goals.
The output of the project is a brochure that can be used by all teachers to implement new teaching methods and others interested in working with children with multiple disabilities. The brochure is meant for special education teachers, tutors, assistants who are workingwith children who require special educational methods regarding their prime and additional disability and for those who have no previous experience in working with students with special needs.

 

 

Listina kakovosti

Zavod za gluhe in naglušne je prejemnik Listine kakovosti Eramus+ za mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki nam jo je leta 2016 podelila agencija CMEPIUS.

Listina

AKTUALNO

Obrazec za pridobitev brezplačne prehrane za obdobje september – december 2023

Spoštovani starši in skrbniki, na pobudo članov sveta Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana bo zavod v okviru finančnih možnosti Šolskega sklada omogočil brezplačno prehrano od septembra do decembra 2023. Upravičenci ste tisti, ki ste bili prizadeti v ujmi in poplavah v mesecu avgustu. Pravica do brezplačne prehrane pripada vsem otrokom, učencem in dijakom, ki so vključeni v Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, ne glede na dohodek ali premoženje. Vloge sprejemamo najkasneje do 25. januarja...

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza 2023/24

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza V priloženih datotekah prilagamo razpis za izvajanje prilagojenega prevoza težje gibalno oviranega otroka za šolsko leto 2023/2024. Več informacij v priloženih datotekah: Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza za dijaka 2023-2024 Obrazec za ponudbo ZGN Ljubljana

Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom – šola za starše

28. 3. 2023 in 29. 3. 2023 smo organizirali dvodnevni Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom - Šolo za starše. Dogodek se je odvijal v prostorih ZGN Ljubljana. Strokovnjaki iz različnih področij, ki so zaposleni na Zavodu in izven, so predstavili teme, ki so pomembne za starše otrok z izgubami sluha. V obliki seminarja smo ponudili teme in informacije, ki se tičejo psiholoških in razvojnih vidikov izgube sluha, pomembnosti komunikacije z otrokom ter čim bolj...

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza

V priloženih datotekah prilagamo razpis za izvajanje prilagojenega prevoza težje gibalno oviranega otroka za šolsko leto 2022/2023. Več informacij v priloženih datotekah: OBJAVA RAZPISA - PREVOZ TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA OTROKA PONUDBA - PREVOZ TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA OTROKA ZGN Ljubljana

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA   ŠOLSKO LETO 2021/22 Podlaga za delo je bil Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22.   Ljubljana, september 2022   Kazalo Kazalo. Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Odgovorne osebe. Svet zavoda. Strokovni organi zavoda. UVODNI DEL. Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana....

LETNI DELOVNI NAČRT

LETNI DELOVNI NAČRT ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 2022/23 Kazalo Kazalo. Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Predstavitev odgovornih oseb. Svet zavoda. Strokovni organi zavoda. Svet staršev. UVODNI DEL. Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Zakonske in druge podlage za delo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Splošne podlage. Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Poslanstvo. Vizija. Izhodišča in...

Povabilo k sodelovanju za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov

Povabilo k sodelovanju za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov

Erasmus+ KA229 projekt “Methods used in education of children with multiple disabilities” (Metódy využívané pri edukácii viacnásobne postihnutých detí)

Methods used in education of children with multiple disabilities manual ANJ   Z veseljem predstavljamo končni produkt Erasmus+ projekta KA229 - Partnerstva za izmenjavo med samo šolami, z naslovom "Methods used in education of children with multiple disabilities", v katerem je ZGNL sodeloval s partnerskimi šolami iz Kremnice, Plzna in Krakowa. Na zgornji povezavi je priročnik z metodami in dobrimi praksami, ki so jih sodelujoči v projektu spoznavali pri drugih partnerskih organizacijah....

Predstavitev poklicev na srednji šoli ZGNL

Brez slovenskega znakovnega jezika   https://youtu.be/Sitxeu6DmxI   V slovenskem znakovnem jeziku   https://youtu.be/qisEjbBwl3w

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost